- Hoşgeldiniz

Hayvan Beslenmesinde Silo Yeminin Kullanılması

20 Ağu 2015

Hayvan Beslenmesinde Silo Yeminin Kullanılması

hayvan-beslenmesinde-silo-yeminin-kullanilmasi-124

Süt sığırlarının beslenmesinde en kaliteli silo yemleri genç danalara, laktasyonun başındaki yüksek süt verimli ineklere ve doğumu yakın gebe ineklere verilmelidir. Mısır silajı, enerjice zengin, protein, kalsiyum ve fosfor ve kükürt bakımından fakirdir. Eksik besin maddelerince desteklenerek verilirse düveler için bir yemdir. Ancak mısır silajı düvelere fazla verilirse yağlanmaya neden olur. Süt ineklerinin rasyonlarına, yüksek miktarda mısır silajı koymak için, silajın mutlaka protein, kalsiyum, fosfor, kükürt ve vitaminlerce desteklenmesi gerekir.

Mısır silajı bazen çok küçük parçalar halinde kıyıldığı için işkembe için gerekli olan lif hacmini sağlayamaz ve süt yağı düşer. Mısır silajı baklagil kuru otları ile birlikte verilirse bu problem önlenir. Baklagil kuru otları, aynı zamanda, mısır silajının eksik olduğu, protein, kalsiyum ve vitaminlerce de zengindirler. Özellikle laktasyonun başındaki süt ineklerinin beslenmesinde mısır silajı verilirken, mutlaka yonca veya diğer baklagil kuru otları ile desteklenmesi gerekir. Bu konuda yapılan birçok araştırma sonucu, mısır silajının yonca kuru otu ile birlikte verilmesinin, mısır silajının tek başına verilmesine göre, süt verimini daha fazla artırdığını ortaya koymuştur.

Ancak mısır silajı laktasyondaki ve kurudaki süt ineklerine tek başına, kaba yem kaynağı olarak verilebilir. Bunun için aşağıdaki şartlara uymak gerekir:

1) Rasyonun protein, mineral ve vitaminlerinin diğer yemlerle dengelenmesi (kesif yemler, tahıl karışımları),

2) Rasyonun kaba yem/ kesif yem oranının kuru madde üzerinde 50/50 veya 60/40 olarak (80/20 yedirildiği gibi) ayarlanması,

3) Kurudaki inkler verilecek silajı günde 15 Kg’ın üzerine çıkmayacak şekilde ayarlanması gerekir.

Mısır silajı tek bir kaba yem olarak laktasyondaki hayvanlara verilecekse, kesif yemin protein seviyesinin % 20 civarında olması gerekir. Ancak bu yüksek protein oranını sağlamak, eğer protein oranı çok yüksek protein ek yemleri kullanılmıyorsa, pratikte her zaman kolay değildir. Bu nedenle, ineğin protein gereksiniminin yüksek olduğu ve yem tüketiminin sulu yemlerce sınırlanabileceği, laktasyonun ilk döneminde, mısır silajının baklagil kuru otları ile birlikte verilmesi daha iyi olur.

Buzağılara 3 aydan önce silo yemleri verilmemelidir. Mısır ve diğer silajlar 3- 6 ay arasındaki genç hayvanların beslenmesinde tek kaba yem kaynağı olarak kullanılmamalıdır. Genç hayvanların beslenmesinde silo yemleri, günlük 2-3 Kg iyi kaliteli kuru ot ve 1-2 Kg kesif yemle birlikte verilmelidir. Eksik besin maddeleri diğer yemlerle desteklendiği takdirde, mısır silajı, düveler için tek kaba yem kaynağı olarak kullanılabilir. Ancak, enerjisi yüksek olduğu için, mısır silajı düvelere fazla yedirilirse yağlanmaya sebep olabilir.

Süt sığırlarının rasyonlarında mısır silajının başarılı bir şekilde kullanılması için aşağıdaki şartlara uyulması gerekir:

1) Kullanılacak kaba yemlerin besin madde içeriklerinin bilinmesi gerekir (kuru madde, ham protein, lif, kalsiyum, fosfor)

2) Rasyon, hayvanın ihtiyaç duyduğu bütün besin maddelerini dengeli bir şekilde karşılamalıdır.

3) Hayvanların taze ve yüksek kaliteli mısır silajı ile yemlenmesi uygundur.

4) Laktasyon ve hayvanın yaşına göre rasyonun içermesi gereken kaba yem oranlarının Çizelge 1.1’deki gibi olmasına dikkat edilmelidir.

Çizelge 1.1. Laktasyon ve hayvanın yaşına göre rasyonun kaba yem oranı

 

Hayvanın Durumu Kaba Yem Oranı
Laktasyonun başında 1/3 mısır silajı + 2/3 baklagil kuru otu
Laktasyonun ortası ve sonunda 2/3 mısır silajı + 1/3 baklagil kuru otu
Kurudaki inekler 1/2 mısır silajı + 1/2 kuru otlar (hububat hasılları, çayır otu)
1 yaşında düveler 1/2 mısır silajı + 1/2 baklagil + hububat karışımı kuru otlar

silaj-saman-ot-yem-hayvancilik-bilgileri-murat-kilicarslan-

Ayrıca silo yemlerinin sağımdan hemen önce veya sağım esnasında verilmemesi gerekir, aksi takdirde sütte istenmeyen bir koku oluşur. Mısır silajı, besi sığırları için de iyi bir yemdir. Özellikle besinin başında yüksek oranda mısır silajı içeren rasyonlar verilmelidir. Ancak yüksek su oranı nedeniyle besinin son döneminde, enerji miktarını artırmak için mısır silajı azaltılarak karma yemler artırılmalıdır.

 

Örneğin, besi başında 200 Kg canlı ağırlıktaki bir besi danasının rasyonundaki mısır silajı (kuru madde oranı % 35 olan) proteince zengin bir ek yemle (1-1.5 Kg Soya küspesi) desteklendiği takdirde, canlı ağırlığının % 2.2’sine kadar kuru madde olarak silaj tüketebilir. Besinin ortalarına doğru, örneğin, 400 Kg canlı ağırlığında bir besi boğasının tüketebileceği en fazla mısır silajı, kuru madde üzerinden, canlı ağırlığının %1.8’i kadardır. Besi sonunda, 500 Kg canlı ağırlığında bir besi danasının tüketebileceği mısır silajı, kuru madde üzerinden en fazla, canlı ağırlığın’nın %1.1 kadardır.

 

Yani, 300 Kg canlı ağırlığında ve günde 1 Kg canlı ağırlık artışı sağlayan bir erkek besi danası günde, kuru madde üzerinden, 5 Kg mısır silajı ve yine kuru madde üzerinden 3.5 Kg tahıl karması tüketebilir. Ancak bu mısır silajlarının KM miktarının %35 olduğu unutulmamalıdır. Kuru madde oranı %30 olan mısır silajını hayvanlar daha az tüketirler.

Silo yemleri, yağışın az, meraların yetersiz olduğu yörelerde koyunculukta kaba yem açığını kapatacak önemli bir yem kaynağıdır. Koyunculuk işletmelerinde koç katımı, gebeliğin son 2 ayı ve laktasyonun ilk 2 ayı dışında, silo yemleri başlıca kaba yem kaynağı olabilir. Bu dönemlerde rasyondaki silo yemlerinin oranını azaltarak, iyi kalitede kuru ot ve karma yemlerin miktarını artırmak gerekir.

Aksi takdirde, silo yeminin içerdiği yüksek nem oranı nedeniyle, hayvanların bu dönemlerde artan enerji ve protein gereksinimleri karşılanamaz. Mısır silajı sütten kesimden sonraki kuzuların besisinde kesif yemlerle birlikte kullanılabilir. Silajlarda su miktarı fazla olduğu için, kuzuların kuru madde tüketimlerini sınırlayabilirler, bu nedenle, enerji ve proteince yeterli olan karma yemlerle birlikte ve sınırlı olarak verilmesi gerekir.

Kuzular için, günlük verilebilecek silaj miktarı 1 Kg’ı geçmemelidir. Koyunların küflü ve bozuk silo yemlerine karşı sığırlardan daha hassas olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca mısır silajının tek başına verilmemesi gerekir. Mısır silajı ile birlikte, protein oranı yüksek baklagil kuru otları veya karma yemler birlikte verilmelidir. Yonca, üçgül, ot veya bunların karışımından yapılan silajlar, süt sığırları için mükemmel kaba yem kaynaklarıdır. Baklagil silajları mükemmel protein ve mineral kaynaklarıdır.

Eğer erken çiçeklenme başında hasat edilirlerse enerji düzeyleri mısır silajına yakın olur. Çiçeklenme ortası veya sonunda hasat edilen baklagil silajlarının sindirimi azalır. Laktasyondaki süt sığırlarının rasyonlarında, yonca ve üçgül silajları, gerekli besin maddeleri bakımından kesif yemlerle desteklenerek, tek kaba yem kaynağı olarak kullanılabilir. Yonca silajı, yonca kuru otu gibi, laktasyonun değişik dönemlerinde mısır silajı ile birlikte de kullanılabilir.

Örneğin, laktasyonun başlangıcında, 650 Kg canlı ağırlığında ve % 3.8 yağlı, 40 Kg süt veren bir ineğe, tek kaba yem kaynağı olarak, % 55 kuru madde içeren yonca silajından, tahıl karması ile desteklendiği takdirde, 17.5 Kg verilebilir. Laktasyonun ortası ve sonunda, yani süt veriminin sırasıyla, 32.5 ve 22.5 kg olduğu dönemlerde, aynı yonca silajından, yine uygun karma yemle desteklenmesi halinde, 23 Kg verilebilir. Yine aynı ineğe, laktasyonun başında, 2/3 yonca silajı+1/3 mısır silajı verildiği takdirde, 12 Kg yonca silajı+9 Kg mısır silajı, laktasyonun ortası ve sonunda ise 16 Kg yonca silajı+12 Kg mısır silajı birlikte verilebilir.

Yonca silajı, mısır silajı ile birlikte, 1/3 yonca silajı+2/3 mısır silajı olacak şekilde, aynı ineğe, laktasyonun başında, 6 Kg yonca silajı+18.5 mısır silajı olacak şekilde verilebilir. Laktasyonun orta ve son döneminde ise, 7.5 Kg yonca silajı+25 Kg mısır silajı ile birlikte verilebilir.

Rasyondaki bu silaj miktarlarının mutlaka, hayvanın gereksinimlerini dengeli bir şekilde karşılayacak uygun bir karma yemle birlikte verilmesi gerekir. Bu örnekte verilen silaj miktarları, kuru madde olarak değil, yenildiği gibi verilmiştir. Bütün bu yukarıda bahsedilenlerin dikkate alınması ile, kaliteli bir silo yeminden, hayvanların canlı ağırlıkları, fizyolojik durumları ve verimlerine göre değişen miktarlarda, günlük rasyon içinde verilebilecek miktarlar Çizelge 1.2 de gösterilmektedir.

Çizelge 1.2. Hayvanlara günlük yedirilebilecek silaj miktarları

 

Hayvan cinsi Günlük yedirilebilecek silaj miktarı, Kg
Süt inekleri 15-35
Düveler 10-15
Danalar 5-10
Besi Danaları 10-20
Koyun ve keçiler 2-5
Besi Kuzuları 0.5
Yazar Hakkında
Ziraat Müh. ve Zooteknist : Murat KILIÇARSLAN

Yazar : Ziraat Müh. ve Zooteknist : Murat KILIÇARSLAN

Yazar Hakkında : Tarım,gıda,hayvancılık özellikle yem sanayii ve yem katkı maddeleri sektöründe;üretim,satış ve pazarlama konularında 10 yıllık profesyonel iş tecrübesine sahip, başarı ve sonuç odaklı, bayii yapılanması ve yönetiminde yetkin, değişen çalışma koşullarına adaptasyonu yüksek, gelişmiş organizasyon ve stratejik planlama yeteneklerine ve güçlü iletişim becerilerine sahip uzman bir satış yöneticisi.Ayrıca sektörde herzaman kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinip, çalıştığım firmayı yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek çalışmakta olduğum sektörün daima profesyoneli olmak…

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Facebook ile Yorum Yapabilirsiniz

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.